Jämföra Banking är en del av Jämföra Pensioner i Sverige AB. Jämföra Pensioner har tillstånd för försäkringsförmedling och investeringsrådgivning samt är ett anknutet värdepappersombud till Nord FK.

 

Tillstånd Liv- och Skadeförmedling samt Fondandelsförmedling

Jämföra Pensioner i Sverige AB med org. nr 556974-3809 har tillstånd att utöva försäkringsförmedling och sidoverksamheterna fondandelsförmedling och investeringsrådgvining om fondandelar.

– Försäkring i samtliga livförsäkringsklasser (direkt)

– Försäkring i samtliga skadeförsäkringsklasser (direkt)

samt tillstånd att utöva sidoverksamheterna

1. Fondandelsförmedling, som avses i 2 kap. 1 § 1p. 5 § första stycket 15 p. lag (2007:528) om värdepappersmarknaden, samt

2. Investeringsrådgivning om fondandelar, som avses i 2 kap. 1 § 5 p. och 5 § första stycket 15 p. lag (2009:528) om värdepappersmarknaden. (2 kap. 1 och 6 §§ och 5 kap 1 § första stycket lag (2005:405) om försäkringsförmedling)

Ansvarsförsäkring Liv-och Skadeförmedling samt Fondandelsförmedling

Genom Tydliga upphandlade ansvarsförsäkring från PartnerRe har Jämföra Pensioner i Sverige AB ansvarsförsäkring. PartnerRe ansvarsförsäkring gäller för samtliga liv, fond och skadeförsäkringsklasser som bolaget/förmedlaren har erhållit tillstånd från FI för att förmedla. Länk till ansvarsförsäkring för försäkringsförmedling.

 

Tillsyn Värdepapper

Jämföra Pensioner är registrerad Försäkringsförmedlare enligt lagen om försäkringsförmedling och står i denna egenskap under Finansinspektionens tillsyn. Jämföra Pensioner bedriver dessutom viss Värdepappersverksamhet som Anknutet Ombud till Nord Fondkommission enligt lagen om värdepappersmarknaden. Denna verksamhet sker inom ramen för Nord Fondkommissions tillstånd tillika tillsyn hos Finansinspektionen.

De tillstånd Nord Fondkommission AB innehar är:

  • Investeringsrådgivning till kund avseende finansiella instrument
  • Mottagande & vidarebefordran av order avseende finansiella instrument
  • Placering av finansiella instrument utan fast åtagande
  • Utförande av order avseende finansiella instrument på kunders uppdrag
  • Förvara finansiella instrument & ta emot medel med redovisningsskyldighet
  • Verksamhet i form av förvaltarregistrering

Finansinspektionen, FI, är den myndighet som övervakar företagen på finansmarknaden. FI:s uppdrag från allmänheten – riksdag och regering – är att bidra till att det finansiella systemet fungerar effektivt och uppfyller kravet på stabilitet. FI skall också verka för ett gott konsumentskydd i finanssektorn.

Regelverk

För att få driva en värdepappersrörelse krävs tillstånd enligt lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden. Av lagen framgår vilka regler som gäller för verksamheten och dessa regler utvecklas i FI:s föreskrifter om värdepappersrörelse och verksamhet på marknadsplatser (FFFS 2007:16 och 17). Dessutom finns en EG-förordning (1287/2006) där ytterligare regler finns.

Reglerna bygger på direktivet om marknader för finansiella instrument (Directive on Markets in Financial Instruments, MiFID). För att åstadkomma en gemensam tolkning av reglerna har samarbetsorganisationen för tillsynsmyndigheterna inom Europa (Committee of European Securities Regulators, CESR) gett ut rekommendationer avseende bland annat dokumentation, gränsöverskridande verksamhet, bästa utförande av order, incitament och transaktionsrapportering.

Samtliga värdepappersinstitut skall rapportera transaktioner med finansiella instrument som är upptagna till handel på en reglerad marknad till Finansinspektionen. Mer information om detta finns på www.fi.se

Nord Fondkommission AB är anslutet till Swedsec och Jämföra Pensioner är anknutet ombud till Nord Fondkommission AB.

 

Cookies

Jämföra Pensioner i Sverige AB (JPS) kan komma att använda så kallade ”cookies” vilket är en liten textfil som den webbplats du besöker kan komma att sparas ner i din dator. JPS kan komma att använda sig av tredje parts cookies i syfte att försöka förstå och få statistik på hur våra besökare använder sig av vår webbplats.

Vill du inte acceptera cookies kan du med hjälp av inställningarna i din webbläsare stänga av cookies eller begära att få frågan om webbplatsen du besöker använder sig av cookies. Du kan också begära att radera sparade cookies som i annat fall brukar finnas kvar i din webbläsare i högst sex månader alternativt raderas varje gång du stänger ner din webbläsare.

Ändringar

Jämföra Pensioner i Sverige AB förbehåller sig rätten att ändra dessa villkor i framtiden. Eventuella ändringar kommer att meddelas på vår webbplats samt i nyhetsbrev till våra befintliga kunder.

Nuvarande version av villkoren är upprättad:

20160913